Achmea Zorg

Leiden van procesoptimalisatie initiatieven binnen LEAN strategie, waardoor beheerskostenreductie van € 25 mln. werd gegenereerd, gemeten door benefittracking. Dagelijkse controllerfuncties (P&C) uitgevoerd. Daarnaast veel leidinggeven aan ad hoc projecten, ook met de Shared Service Centers IT en Facilitair Bedrijf.

Gevraagd en ongevraagd adviseren van Care en Cure directie op het afstemmen van de strategische doelstellingen met de tactische beleidsplannen en de operationele afdelingsdoelen. Hiertoe diende ook de bedrijfsprocessen opnieuw te worden ingericht. Leiden van Consulting project ter verbetering van de zorgkostenprognose. Implementatie van Cost-driver methodiek om zorgkosten te prognosticeren. Optimalisatie van AOIC rond Operations en KCC (Klant Contact Center) om processen te optimaliseren en om LEAN te implementeren. Verder verantwoordelijk voor de rapportage aan de NZA, de Bestuurlijke Verantwoording en de Financiële Verantwoording. Zitting nemen in de landelijke overlegorganen van CVZ, ZN en de NZa. Verder veel input geleverd aan de driejarenplan en begroting van de directie Operations en Zorginkoop, met CARE en verantwoordelijk voor de operationele en financiële rapportage aan directie en hoofddirectie. Vanuit Zorginkoop project Solvency-II dragen en intern contactpersoon.

Gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidsnota’s, voorstellen, procedures en investeringsplannen. Verder opstellen en uitvoeren van een verbeterplan ter uitnutting van commerciële budgetten en verplichtingenadministratie. Verder uitvoerige rekenkundige (actuariële) analyses uitgevoerd om de bruto marge per risicodoelgroep te bepalen en om hiermee een heroriëntatie te doen op het verzekeringsportfolio en verzekerden. Door mijn jarenlange ervaring binnen Achmea en Menzis projectgroep geleid om beleidsmatige zaken over de 4 hoofddirecties te consolideren, om de strategie beter tot dienst te zijn. 5 business controllers aangestuurd. Verder veel input geleverd aan de diverse projecten, met name aan de ICT projecten om IT echt voor de business te laten werken en ook veel voor de Vektis (Benchmark) projectgroep hgedaan, om de gehele commerciële portfolio ook landelijk te laten gelden.

Overzicht Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten die Joveaal de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd. Het filter verzorgt een inkijk op de gebieden Financieel, Bedrijfskundig en Risk. Maar hieronder kunt u ook branchegerelateerd filteren.

Wil je meer weten?

Contact